Regulamin serwisu InfoCredit online

Definicje:

Klientkażda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu InfoCredit online.
Raport Handlowypełna lub częściowa informacja o pojedynczej firmie lub firmach pochodząca z serwisu InfoCredit online.
Quick SMS expressRaport Handlowy, do którego dostęp następuje wyłącznie za pomocą usługi SMS Premium.
InfoCredit onlineserwis służący do sprzedaży Raportów Handlowych przez Internet.
Zamówienieostatnia faza procesu zakupu w serwisie InfoCredit online, podczas której Klient dokonuje finalizacji zakupu Raportów Handlowych.

Polityka prywatności:

Wszelkie dane osobowe podawane podczas rejestracji służą do realizacji Zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Pozyskiwanie danych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Jednocześnie firma InfoCredit informuje, że zgodnie z powyższą ustawą „każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą” oraz ich uaktualniania i poprawiania. Na żądanie zarejestrowanej osoby jej dane osobowe mogą być usuwane wyłącznie przez obsługę serwisu InfoCredit online.

Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne i możliwe tylko w przypadku, gdy klient wyrazi na to zgodę podczas procesu rejestracji w serwisie InfoCredit online.

Firma InfoCredit dołożyła wszelkich starań, aby zabezpieczyć zbierane dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem.

Poniższy Regulamin zawiera uregulowania w kwestii organizacji serwisu InfoCredit online. Jego akceptacja oraz posiadanie 18 lat jest warunkiem niezbędnym i koniecznym do zawierania umów z firmą InfoCredit.

Właścicielem serwisu internetowego InfoCredit online, działającego pod adresem www.infocredit-online.pl, jest firma:

Nazwa firmy:InfoCredit
Siedziba i adres:Ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa
NIP:521-028-17-98
REGON:002184381
Tel/fax:(22) 827 54 86
Mail:raport@infocredit.pl

Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 200830 wydanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla dzielnicy Mokotów.

Art. 1.

Informacje i dane zawarte w InfoCredit online pozyskiwane są przez InfoCredit z różnych źródeł. Dla raportów krajowych informacje i dane pozyskiwane są z Monitora Polskiego B, Krajowego Rejestru Sądowego, bezpośrednio od firm i partnerów, publikacji, Internetu i innych publicznie dostępnych źródeł. Dla raportów zagranicznych informacje i dane pozyskiwane są bezpośrednio z baz danych innych firm i partnerów InfoCredit działających na terenie innych krajów.

Art. 2.

InfoCredit online oferuje Raporty Handlowe, zawierające charakterystykę działalności firm polskich i zagranicznych.

Art. 3.

Cennik Raportów Handlowych jest dostępny na stronie serwisu InfoCredit online. Ceny Raportów Handlowych, w szczególności sprzedawanych w tzw. pakietach, mogą być indywidualnie ustalane w oparciu o oddzielną umowę zawartą pomiędzy Klientem a InfoCredit.

Art. 4.

InfoCredit online zastrzega sobie prawo do zmiany cen Raportów Handlowych. Informacje o wszelkich zmianach cen, promocjach, itp. będą dostępne na stronie serwisu InfoCredit online.

Art. 5.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN), jednak istnieje możliwość zmiany waluty rozliczeniowej w serwisie InfoCredit online na EURO - opcja ta jest dostępna na początku procesu dokonywaniu zakupu.

Art. 6.

Klient może wybrać w serwisie InfoCredit online następujące formy dostępu:
- płatności online (poprzez serwis PayU lub serwis DotPay): za pomocą karty kredytowej, lub przelewu elektronicznego, lub przelewu tradycyjnego
- płatność punktami serwisu InfoCredit online (wykupionych w ramach tzw. pakietów)
- dostęp do Quick SMS Express za pomocą usługi SMS Premium

Art. 6.1.

1.W celu uzyskania dostępu do Quick SMS express należy wysłać SMS o odpowiedniej treści, na wskazany numer, z telefonu komórkowego, działającego w sieci jednego z operatorów GSM telefonii komórkowej w Polsce, który posiada aktywną usługę wysyłania SMS Premium.
2 W odpowiedzi na SMS Premium, operator usługi odsyła SMS zwrotny, w którego treści zawarty będzie indywidualny kod dostępowy, który należy wpisać w odpowiednim formularzu w serwisie InfoCredit online.
3.Usługę dostarczania kodów dostępowych oraz prowadzenie z tego tytułu wszelkich rozliczeń zapewnia serwis Przelewy24.pl.
4.InfoCredit nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS zwrotnego.
5.InfoCredit nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z linkiem do raportu.
6.InfoCredit nie ponosi odpowiedzialności oraz nie ma obowiązku przesyłania informacji zwrotnej o wybraniu błędnego numeru, bądź wpisaniu nieprawidłowej treści w SMS Premium.

Art. 7.

Zakup punktów odbywa się poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe firmy InfoCredit odpowiedniej kwoty pieniężnej.

Art. 8.

Dostęp do zakupionych Raportów Handlowych, udzielany jest standardowo na okres 30 dni liczonych od chwili wyświetlenia potwierdzenia w serwisie InfoCredit online o pozytywnej realizacji Zamówienia.

Art. 9.

Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym oraz danych do faktury.

Art. 10.

1. Klient zgadza się, że Raport Handlowy dostarczony jest Klientowi przez InfoCredit online na wyłączny użytek jego i jego organizacji i że nie będzie publikował oraz udostępniał informacji i danych zawartych w Raporcie Handlowym osobom trzecim.
2. Klient zobowiązuje się nie udostępniać informacji i danych w formie, która mogłaby konkurować z usługami firmy InfoCredit.

Art. 10.1.

Treść art. 10 nie dotyczy Klientów korzystających z serwisu InfoCredit online na odrębnych zasadach określonych w oddzielnych umowach zawartych pomiędzy InfoCredit a Klientem.

Art. 11.

1. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności informacji i danych prezentowanych w InfoCredit online należą do firmy InfoCredit.
2. Kopiowanie oraz wykorzystywanie informacji i danych zawartych w Raportach Handlowych udostępnianych poprzez InfoCredit online w celu odsprzedaży lub udostępniania osobom trzecim jest zabronione, chyba że Klient korzysta z serwisu InfoCredit online na podstawie zapisów oddzielnej umowy zawartej przez Klienta z InfoCredit.

Art. 12.

Klient wykorzystuje dostarczone informacje i dane na wyłączne, własne ryzyko i nie przysługują mu z tytułu ich wykorzystania jakiekolwiek roszczenia od firmy InfoCredit, włączając w to roszczenia z tytułu utraty zysków lub innych przypadkowych, pochodnych lub pośrednich szkód wynikających z użycia informacji i danych uzyskanych z Raportów Handlowych poprzez InfoCredit online. Informacje i dane zawarte w Raportach Handlowych nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Art. 13.

Umowa sprzedaży na odległość jest zawarta pomiędzy Klientem a InfoCredit:
- Na podstawie Zamówienia Klienta, dokonanego za pomocą procedury zakupu dostępnej na stronie www.infocredit-online.pl, gdzie serwis InfoCredit online sprzedaje a Klient nabywa Raporty Handlowe wyszczególnione w Zamówieniu.
- Umowa jest zawierana z chwilą wyświetlenia potwierdzenia w serwisie InfoCredit online o pozytywnej realizacji Zamówienia.
- Umowa może być zawarta w następujących językach: polskim, angielskim.
- Jednostkowe ceny kupna Raportów Handlowych, obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia, są wiążące dla Klienta i InfoCredit.
- Umowa kończy się wraz z wygaśnięciem terminu dostępu do informacji i danych będących przedmiotem umowy.

Art. 14.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności a szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Art. 10.1. „prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone”, co oznacza, że z uwagi na szczególną formę usług serwisu InfoCredit online, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Art. 15.

Reklamacje dotyczące serwisu InfoCredit online powinny posiadać formę pisemną i być wysyłane na adres e-mail raport@infocredit.pl lub na adres pocztowy firmy InfoCredit; Ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa. Reklamacjom nie podlega zakres i treść informacji zawartych w Raporcie Handlowym oraz forma jego prezentacji. Z chwilą uzyskania dostępu do zakupionych Raportów Handlowych, Klientowi nie przysługuje reklamacja.

Art. 16.

Informacje zawarte w Raportach Handlowych są gromadzone i przetwarzane z zachowaniem maksymalnej staranności, jednak InfoCredit nie bierze odpowiedzialności za wiarygodność źródeł ani za błędy korespondentów i dostawców biorących udział w procesie pozyskiwania danych.

Art. 17.

InfoCredit online posiada specjalny system gwarantujący jakość świadczonych usług, dzięki któremu istnieje znikome prawdopodobieństwo powstawania błędów. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości, skorygowanie wszelkich błędów odbywa się bez zbędnej zwłoki.

Art. 18.

W przypadku ujawnienia loginu i hasła Klienta osobom nieupoważnionym należy niezwłocznie powiadomić obsługę serwisu InfoCredit online wysyłając e-mail na adres raport@infocredit.pl. Do chwili potwierdzenia odebrania wiadomości przez InfoCredit online, za wszelkie zobowiązania wobec serwisu InfoCredit online lub firmy InfoCredit, zaciągnięte przy użyciu skradzionego loginu i hasła Klienta, odpowiada Klient.

Art. 19.

W związku z systemem bezpieczeństwa internetowego InfoCredit online zaleca każdorazowe wpisywanie loginu i hasła ręcznie bez korzystania z opcji zapamiętywania haseł.

Art. 20.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody InfoCredit związane z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu serwisu InfoCredit online.

Art. 21.

W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu, InfoCredit online zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania obsługi Klienta. Odbywa się to za uprzednim pisemnym zawiadomieniem Klienta poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres podany przy rejestracji.

Art. 22.

InfoCredit online ma prawo do odmowy obsługi Zamówienia bez podania uzasadnienia.

Art. 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa wynikające z następujących źródeł: Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Art. 24.

Właściwym sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Art. 25.

1. Dowodem zakupu, który zobowiązuje się wystawić InfoCredit, jest elektronicznie generowana faktura VAT, dostępna na koncie Klienta. InfoCredit może wystawić podpisaną fakturę i przesłać ją Klientowi wyłącznie na wniosek Klienta przesłany na adres e-mail raport@infocredit.pl. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Klienta.
2. Powyższe nie dotyczy dostępu do Quick SMS Express za pomocą SMS Premium.

Art. 26.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Art. 27.

Klient składający Zamówienie w InfoCredit online akceptuje Regulamin serwisu InfoCredit online oraz regulaminy aktualnych promocji, jeśli dotyczą Klienta.

Art. 28.

Niniejszy Regulamin, z późniejszymi zmianami, obowiązuje od dnia 15.03.2012 r. Firma InfoCredit będzie informowała na stronach serwisu InfoCredit online o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie. Klient może być również o niniejszych zmianach informowany pisemnie na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w serwisie InfoCredit online.