Rejestracja kontaPełne korzystanie z serwisu InfoCredit online wymaga rejestracji, w tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Wprowadź swoje dane:


opcjonalny

min. 5 znaków max. 25 znaków
min. 8 znaków

np. sklep@infocredit.pl


ulica, nr domu, mieszkania np.: Informacyjna 12/38
np.: 05-300


eg. 1111111111
np. 022 9999999, tel. kom.: 600000000


Szanowni Państwo,

w związku ze świadczeniem na Państwa rzecz usługi dostępu i korzystania z prowadzonego przez nas serwisu internetowego: www.infocredit-online.pl oraz koniecznością dostosowania naszej współpracy do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, prosimy o wyrażenie wymaganych zgód podczas procesu rejestracji konta lub po logowaniu do serwisu.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 13 RODO, niniejszym informujemy, że:
 1. Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe:
  Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest INFOCREDIT Iwona Surdykowska - Huk działająca pod adresem: ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa, posiadająca numer NIP: 521-028-17-98 („Administrator”).
  Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: odo@infocredit.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 22/8275486.
 2. Inspektor ochrony danych:
  U Administratora Pani/ Pana danych osobowych nie został wyznaczony Inspektor ochrony danych osobowych.
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
  Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu realizacji usługi dostępu i korzystania z raportów handlowych i baz danych, w tym generowania z nich raportów oraz dokonywania płatności za te usługi w ramach serwisu internetowego – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług dostępu i korzystania z bazy danych w ramach serwisu internetowego,
  • w celach dowodowych i archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed dochodzonymi roszczeniami na podstawie umowy lub w związku z nią,
  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i z przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z przepisów tych ustaw,
  • w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie możliwości przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług w ramach serwisu internetowego (w tym wykrywanie botów, oszustw lub nadużyć) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłości, integralności i poufności w ramach świadczonych usług,
  • w celu dokonywania pomiarów i w celach statystycznych, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i produkty – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłości, integralności i funkcjonalności w ramach świadczonych usług.
 4. Kategorie danych osobowych:
  Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres pocztowy, adres e-mail, adres IP, NIP, numer telefonu.
 5. Odbiorcy danych:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora, m.in. świadczącym usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, a także INFOCREDIT SERVICE spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Foksal 10, 00 – 366 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000380253 – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 6. Okres przechowywania danych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z umowy (w odniesieniu do przetwarzania mającego za podstawę niezbędność przetwarzania do wykonania umowy), do momentu odpadnięcia prawnie uzasadnionego interesu przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu (w odniesieniu do przetwarzania mającego za podstawę niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora). Ponadto, w odniesieniu do obowiązków prawnych Administratora wynikających z przepisów prawa podatkowego i o rachunkowości, do czasu przedawnienia obowiązków podatkowych lub przez okresy wynikające z przepisów prawa.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 8. Informacja o wymogu podania danych osobowych:
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwiłoby zawarcie i wykonywanie umowy o świadczenie usług dostępu i korzystania z serwisu internetowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem serwisu InfoCredit online.

Wersja do druku

Wymagane:
Opcjonalne:W celu zakończenia procesu rejestracji prosimy o uważne sprawdzenie wprowadzonych danych i naciśnięcie przycisku „Rejestruj”.